ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Predávajúci:

A4ka s.r.o. Prešov
Duklianska 19, 08001 Prešov, IČO 46891587
zapísaná v obch. registri OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 26963/P
DIČ: 2023641191, IČ DPH: SK 2023641191 (predávajúci je platcom DPH)
Kontaktné údaje – telefón: 0918241 673, email: obchod@a4ka.sk
Číslo účtu pre bezhotovostné platby : FIO banka a.s. , číslo účtu:
IBAN: SK31 8330 0000 0023 0119 5816

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú obchodný vzťah medzi zákazníkom eshopu fanzone.sk (Kupujúci) a prevádzkovateľom uvedeného eshopu, spoločnosti A4ka s.r.o., Duklianska 19, 08001 Prešov (Predávajúci).

Kupujúcim môže byť priamy spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje vo vlastnom mene pre vlastnú potrebu a nie v rámci obchodnej aebo inej podnikateľskej činnosti. Túto skutočnosť vyjadrí neuvedením IČO v rámci registrácie.

Zmluvný vzťah so spotrebiteľom neupravené týmito ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok sa riadia ustanoveniami Občianskym zákonníkom zákon č 40/1964 Zz

Podnikateľ je osoba zapísaná v obchodnom registri alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo podľa osobitných predpisov alebo osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu zapísaná v príslušných registroch.

Zmluvné vzťahy s podnikateľom, neupravené týmito ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a prípadnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Vznik zmluvného vzťahu a dôsledky

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky, a že s nimi súhlasí

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ktorých produkty sú v ponuke predávajúceho

Dodanie predmetu kúpy a dôsledky

Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci.
Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou jej odovzdaním/doručením.

Odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi sa rozumie odovzdanie prepravcovi. Kupujúcemu tým vzniknú práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Ak je kupujúci Spotrebiteľ odovzdaním sa rozumie odovzdanie predmetu kúpy samotným dopravcom.
Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve a kvalite.

Predávajúci sa postará o adekvátne zabalenie, zabezpečujúce tovar počas dopravy pred poškodením.

Cena

Všetky ceny sú zmluvné. Zobrazené ceny v eshope sú aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, okrem poplatkov za dopravu a prípadne služby v balného ( v špeciálnych prípadoch) o tom by bude zákazník informovaný osobitne.

Prípadné akciové ceny platia do vypredania zásob alebo uplynutím doby platnosti akcie.

Kupujúci má právo na cenu platnú v čase odoslania objednávky. Kupujúci sa oboznámi s konečnou cenou pred odoslaním objednávky.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho nedôjde k uzavretiu platnej kúpnej zmluvy. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti a má právo na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti kupujúceho informovať emailom alebo telefonicky.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť o kúpnej zmluvy a objednávku stornovať ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

Predávajúci má právo podmietnuť kúpnu zmluvu ako neplatnú v prípade zneužitia platobnej karty prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú a ako nevzniknutú.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list alebo email o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo zostáva nedotknuté aj pri osobnom odbere tovaru.
V rámci tejto lehoty má kupujúci právo rozbaliť a vyskúšať v zmysle obvyklom pre bežné predajne v rozsahu potrebnom na zistenie vlastností tovaru.

Prípadné odstúpenie od zmluvy a tovar ( úplný, nepoškodený, čistý vrátane prípadných nad rámec objednávky poskytnutých darčekov alebo vzoriek ) zasielajte na adresu A4ka s.r.o., Duklianska 19, 08001 Prešov, email na obchod@a4ka.sk

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy formou ako kupujúci uhradil kúpnu cenu, ak sa nedohodne inak. Vrátená suma sa nevzťahuje na náklady spojené s dopravou prípadne dobierkou. (vracia sa len suma za tovar )

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (aj v prípade že ide o tovar, ktorý nie je možné vrátiť poštou alebo kurierom). Vrátená suma sa nevzťahuje na náklady spojené s dopravou prípadne dobierkou. (vracia sa len suma za tovar )

Ak je kupujúcim podnikateľ

A požaduje sa vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, budú peniaze vrátené iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overeným splnomocnením.

Fakturácia

V balíku s tovarom bude kupujúcemu doručený aj daňový doklad, ak mu nebol doručený na adresu uvedenú pri objednávke skôr.
V prípade ak je kupujúci podnikateľ, môže fakturácia prebehnúť zaslaním predfaktúry a následne zaslaním faktúry – daňového dokladu do 14 dní od úhrady predfaktúry. Doklady sú v takomto prípade zasielané emailom.

Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania

Orgán dozoru SOI

Slovenská Obchodná Inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov 1

V prípade potreby sa obráťte na odbor výkonu dozoru : tel. č.: 051/ 7721 597 , fax č.: 051/ 7721 596 alebo e-mail: pr@soi.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje zadané pri registrácii kupujúceho sú v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov chránené a budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci sa zaväzuje získané osobné údaje, ktoré sú chránené v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, neposkytnúť tretím osobám.

Svojou registráciou na webovom sídle predávajúceho kupujúci automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej kupujúci nebude želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť oznámením doručeným predávajúcemu.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.4.2019
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
Prípadná zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.