Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie skontrolovať si úplnosť dodaného tovaru a neporušenosť spotrebiteľského obalu. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru, ktoré vzniknú zavineným konaním kupujúceho, a ak vznikla vada alebo poškodenie:

  • preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním používateľa
  • ak chyba vznikla bežným opotrebením

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním, alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie ak je priložený. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebenie výrobku, ktoré je závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebenie, či poškodenie výrobku ak k nemu dôjde hrubou silou. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou -. vydaním záručného listu. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom (dodacím listom ak tento bol vydaný)

Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka predávajúceho Duklianska 19, 08001 Prešov, prípadne po dohode iné miesto.

Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou (s objednávkou kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale. V prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v kvalite a množstve ako bol pôvodne objednaný a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, kupujúci má právo požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade má kupujúci povinnosť v lehote štrnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či bol tovar použitý alebo má chyby, ktoré kupujúci nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy je potrebné adresovať na: A4ka s.r.o. Duklianska 19, 08001 Prešov. V takomto prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný – teda v prípade odstúpenie od zmluvy výlučne z rozhodnutia kupujúceho .

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne a je možné túto chybu odstrániť, kupujúci má právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia chyby môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

V prípade vady tovaru, predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, ak sa dá na mieste, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopraví predávajúci na adresu kupujúceho na svoje vlastné náklady.